Історія факультету

Фармацевтичний факультет Буковинського державного медичного університету створений у серпні 2004 року, хоча навчання студентів за напрямком «Фармація» розпочато ще в 2001 р., коли була отримана ліцензія на підготовку фахівців за спеціальністю 7.12020102 «Клінічна фармація». Перший випуск за цією спеціальністю відбувся у 2006 році. З 2016 року здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 226 «Фармація»/”Фармація, промислова фармація”, освітнього ступеня “магістр”.

Наразі Фармацевтичний факультет є повноцінною складовою університету європейського зразка.

У становлення і розвиток факультету вагомий внесок зробив декан Присяжнюк Петро Васильович, к.х.н., доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії (2004-2018 рр.).
З 1 вересня 2018 року керівником факультету є Паліброда Надія, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб. Співробітники деканату: помічник декана – к.фарм.н., старший викладач кафедри фармації Паламар Аліна Олександрівна, інспектори І категорії – Полянська Тетяна Сергіївна та Верховецька Юлія Андріївна.

До складу фармацевтичного факультету входять 8 кафедр: медичної та фармацевтичної хімії (завідувач – доктор хімічних наук, доцент Братенко М.К.), біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії (в.о. завідувача – кандидат медичних наук, доцент Григор’єва Н.П.), фармації (завідувач – кандидат фармацевтичних наук, доцент Геруш О.В.), фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії (завідувач – доктор медичних наук, професор Захарчук О.І.), суспільних наук та українознавства (завідувач – доктор історичних наук, професор Мойсей А.А.), біологічної фізики та медичної інформатики (завідувач – доктор фізико-математичних наук Федів В.І.), медичної біології та генетики (завідувач – доктор медичних наук, професор Булик Р.Є.), фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата (завідувач – доктор медичних наук, професор Ткачук С.С.).

Фармацевтична наука та освіта на Буковині має свою історію. Так, кафедрою загальної хімії Чернівецького державного медичного інституту (нині Буковинського державного медичного університету) під керівництвом доцентів А.І. Лопушанського та В.П. Денисенко активно здійснювався органічний синтез біологічно активних речовин, похідних четвертинних амонійних солей, вивчалася їх будова та фізико-хімічні властивості. Кафедрами мікробіології під керівництвом професора Палія Г.К., фармакології під керівництвом професора Піська Г.Т. та ін. проводився первинний скринінг їх біологічної активності. В результаті кропіткої роботи багатьох наукових колективів у медичну практику були впроваджені відомі нині антимікробні засоби «Етоній» та «Декаметоксин».

На сьогодні набір студентів здійснюється на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (освітній ступінь – магістр) за двома формами навчання (денна та заочна), на базі двох рівнів: – на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з терміном навчання 5 років та за заочною формою з терміном навчання 5,5 років; – на базі здобутого раніше рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» з терміном навчання 4 роки за денною формою навчання та 4.5 роки за заочною формою навчання.

Слід відмітити, що завдяки активній позиції нашого університету та роботі адміністрації на факультеті відновлено бюджетні місця. За роки діяльності факультету випущено близько 1200 фармацевтичних фахівців з вищою освітою. Широкий спектр професійних можливостей та безпроблемне працевлаштування обумовлюють зростання популярності навчання на фармацевтичному факультету, про що свідчить успішна вступна кампанія. Зараз на факультеті навчається понад 800 студентів денної та заочної форми навчання. Успішна підготовка фахівців базується на залученні потужного кадрового потенціалу, наявності сучасної матеріально-технічної бази, поєднанні традиційних аудиторних занять із елементами дистанційного навчання, онлайн-лекцій та консультацій, використання серверу дистанційного навчання.

Після завершення навчання і отримання дипломів про вищу фармацевтичну освіту за обраними спеціальностями, випускники проходять однорічну інтернатуру і отримують сертифікати провізора та можуть працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах.

Для формування відповідних знань у навчальних планах передбачено як фармацевтичні, так і клінічні дисципліни, навчальні та виробничі практики.

Навчання за заочною формою у медичному університеті розпочато 2005 року. У сучасних економічних умовах невпинно зростає число осіб які прагнуть поєднання їх професійної діяльності з отриманням нових освітніх рівнів за обраною спеціальністю або здобути другу вищу освіту. Вони стали основною передумовою формування заочної форми навчання на факультеті. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо – кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу. Концепція підготовки спеціалістів за заочною формою базується на використанні досвідчених викладацьких кадрів, сформованих наукових шкіл, наявної матеріально – технічної бази і передбачає навчання як за традиційними аудиторними формами (лекції, лабораторні і семінарські заняття), так і використання специфічних форм заочного навчання (самостійна позааудиторна робота, виконання контрольних завдань, елементи дистанційного навчання). Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. В університеті активно впроваджуються дистанційні форми навчання з використанням інтернет-середовища «Moodle», що дає змогу студентам заочної форми навчання активно працювати над засвоєнням навчальних програм з кожної дисципліни у міжсесійний період.


Для координації організаційної та навчально – методичної роботи кафедр з підготовки та видання методичних матеріалів на факультеті створено предметні методичні комісії. На розгляд засідань предметних методичних комісій виносяться питання організації та проведення випускних іспитів, підготовки та затвердження освітніх програм, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, підсумкового контролю, розкладу занять тощо. В даний час деканатом разом із кафедрами проводиться робота із впровадження форм дистанційного навчання. Для цього кафедри розміщують на веб-сторінках сайту БДМУ навчально – методичні матеріали (методичні вказівки для роботи в міжсесійний період, питання та завдання контрольних робіт, графіки їх виконання, збірники тестових завдань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу тощо) з доступом через мережу Internet для всіх зацікавлених осіб.

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою.

Контакти

Copyright © 2022. All rights reserved. З любов’ю до декана від Doctor MOM