Історія факультету

Фармацевтична наука та освіта на Буковині має свою історію. Так, кафедрою загальної хімії Чернівецького державного медичного інституту (нині Буковинського державного медичного університету) під керівництвом доцентів А.І. Лопушанського та В.П. Денисенко активно здійснювався органічний синтез біологічно активних речовин, похідних четвертинних амонійних солей, вивчалася їх будова та фізико-хімічні властивості. Кафедрами мікробіології  під керівництвом професора Палія Г.К., фармакології під керівництвом професора Піська Г.Т. та ін. проводився первинний скринінг  їх біологічної активності. В результаті кропіткої роботи багатьох наукових колективів у медичну практику були впроваджені відомі нині антимікробні засоби «Етоній» та «Декаметоксин»


 За результатами проведених досліджень були захищенні дисертації на здобуття наукових ступенів докторів наук:

1. Денисенко В.П. Синтез и исследование четвертичных аммониевых      солей алифатического ряда и их применение в медицине. Автореферат дисертації на здобуття  наукового ступеня доктора фармацевтичних наук. – М., 1973. – 28 с.

 2. Лопушанський А.І. Синтез новых биологически активных соединений в области четвертичных аммониевых солей. Автореферат дисертації на здобуття  наукового ступеня доктора хімічних наук. – Львів, 1973. – 43 с.

3. Пісько Г.Т. О фармакологических свойствах и антимикробном действии производных этилен – и гексаметилендиамина. Автореферат дисертації на здобуття  наукового ступеня доктора медичних наук. – Львів, 1967. – 29 с.

Навчання студентів за напрямком «Фармація» у Буковинському державному медичному університеті   розпочато у 2001 році, коли була отримана ліцензія на підготовку фахівців за спеціальністю 7.12020102 «Клінічна фармація». Перший випуск за цією спеціальністю відбувся у 2006 році. З 2010 року здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація».

Фармацевтичний факультет Буковинського державного медичного університету створений у серпні 2004 року. Цьому сприяло недостатнє забезпечення фармацевтичними кадрами на Буковині та у прилеглих областях. Фармацевтичний факультет є повноцінною складовою університету європейського зразка. До складу фармацевтичного факультету входять 7 кафедр: медичної та фармацевтичної хімії (завідувач – доктор хімічних наук доцент Братенко М.К.), біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії  (завідувач – кандидат медичних наук доцент Геруш І.В.), фармації (завідувач – кандидат фармацевтичних наук доцент Геруш О.В.), суспільних наук та українознавства (завідувач – доктор медичних наук професор Чебан В.І.), біологічної фізики та медичної інформатики (завідувач – доктор медичних наук професор Шаплавський М.В.), медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки (завідувач – доктор медичних наук професор Пішак В.П.), фізіології (завідувач – доктор медичних наук професор Ткачук С.С.). Структурними підрозділами факультету є навчально-виробничі ділянки з вирощування лікарських рослин та навчально-виробнича аптека. Підготовка фахівців на фармацевтичному факультеті здійснюється за спеціальностями – «Фармація» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «бакалавр» і «Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». На факультеті навчається біля 400 студентів очної та заочної форм навчання. Навчання студентів за спеціальністю "Фармація" та "Клінічна фармація" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» триває 5 років, після чого випускники отримують диплом про повну вищу фармацевтичну освіту з присвоєнням кваліфікації "Провізор" та "Клінічний провізор". Це спеціалісти, які добре знають клінічні симптоми найрозповсюдженіших захворювань, основні методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження хворих, загальні принципи інтерпретації результатів обстеження хворого, основні напрямки і принципи лікувальної терапії; володіють системними знаннями з клінічної фармакології, сумісності лікарських препаратів при проведенні комплексної лікувальної терапії, методами оцінки клінічної ефективності препаратів основних фармакологічних груп, методологією прогнозування та попередження факторів ризику розвитку побічної дії лікарських засобів, можливими шляхами їх корекції.

Після завершення навчання і отримання дипломів про вищу фармацевтичну освіту за обраними спеціальностями, випускники проходять однорічну інтернатуру і отримують сертифікати провізора чи клінічного провізора та можуть працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах. Для формування відповідних знань у навчальних планах передбачено як фармацевтичні, так і клінічні дисципліни, навчальні та виробничі практики.

 Навчання за заочною формою у медичному університеті розпочато 2005 року. У сучасних економічних умовах невпинно зростає число осіб які прагнуть поєднання їх професійної діяльності з отриманням нових освітніх рівнів за обраною спеціальністю або здобути другу вищу освіту. Вони стали основною передумовою формування заочної форми навчання на факультеті. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо - кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перспективи для їх професійного росту та вдосконалення. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу. Концепція підготовки спеціалістів за заочною формою базується на використанні досвідчених викладацьких кадрів, сформованих наукових шкіл, наявної матеріально - технічної бази і передбачає навчання як за традиційними аудиторними формами (лекції, лабораторні і семінарські заняття), так і використання специфічних форм заочного навчання (самостійна позааудиторна робота, виконання контрольних завдань, елементи дистанційного навчання). Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. В університеті активно впроваджуються дистанційні форми навчання з використанням інтернет-середовища «Moodle», що дає змогу студентам заочної форми навчання активно працювати над засвоєнням навчальних програм з кожної дисципліни у міжсесійний період.   

Лекцію читає декан фармацевтичного факультету доц. Присяжнюк П.В.

 Для координації організаційної та навчально – методичної роботи кафедр з підготовки та видання методичних матеріалів на факультеті створено предметні методичні комісії. На розгляд засідань предметних методичних комісій виносяться питання організації та проведення Державних випускних іспитів, підготовки та затвердження робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, підсумкового контролю, розкладу занять тощо. Згідно з чинним законодавством для студентів заочної форми навчання передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток, які надаються щорічно на період навчально – екзаменаційних сесій, а також, складання державних випускних іспитів, підготовки та захисту дипломної роботи. В даний час деканатом разом із кафедрами проводиться робота із впровадження форм дистанційного навчання. Для цього кафедри розміщують на веб-сторінках сайту БДМУ навчально – методичні матеріали (методичні вказівки для роботи в міжсесійний період, питання та завдання  контрольних робіт, графіки їх виконання, збірники тестових завдань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу тощо) з доступом через мережу Internet для всіх зацікавлених осіб.

Практичне заняття з аптечної технології ліків

Comments